Разрешаване на спорове

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за коресподенция адрес, посочен в раздел „Контакти“.

Потребителите могат да използват и Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr. Тя представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.


Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги. Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между Дружеството и Потребител е Обща помирителна комисия със седалище София.

Консолидираният списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show